JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vår miljöpolicy

Förvaltningsrätten i Göteborg ska bedriva sin verksamhet på ett för miljön långsiktigt hållbart sätt. Verksamheten ska präglas av miljöhänsyn och av en strävan efter att minimera verksamhetens klimatpåverkan.

För att integrera miljöhänsyn i verksamheten ska arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor ske inom ramen för ett miljöledningssystem.

Till grund för arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor ligger gällande lagstiftning och av riksdagen fastställda handlingsprogram för miljöarbetet i Sverige. I de avseenden där lagstiftaren ställt krav på statliga myndigheter, men undantagit domstolarna, ska dessa krav vara vägledande i miljö- och hållbarhetsarbetet även vid Förvaltningsrätten i Göteborg.

I syfte att bedriva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt ska Förvaltningsrätten i Göteborg

  • förebygga och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan genom att väga in miljöhänsyn vid t.ex. upphandling, avrop och inköp av varor och tjänster samt vid tjänsteresor,
  • hushålla med materiella resurser och energi samt hantera verksamhetens avfall på ett sätt som begränsar den negativa miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt,
  • kontinuerligt identifiera de verksamhetsområden där verksamhetens negativa miljöpåverkan är som störst och verka för att minska denna,
  • kontinuerligt utvärdera och förbättra arbetssättet avseende miljö- och hållbarhetsfrågor, skapa möjlighet för anställda att få kunskap om och förståelse för miljöaspekter i verksamheten.Senast ändrad: 2016-10-13