JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Migrationsdomstolen i Göteborg hämtar in ett förhandsavgörande från EU-domstolen om den s.k. gymnasielagens förenlighet med EU-rätten

[2018-07-31] Förvaltningsrätten i Göteborg

Mot bakgrund av att migrationsdomstolarna har gjort olika bedömningar av om den s.k. gymnasielagen är förenlig med EU-rätten har Migrationsdomstolen i Göteborg beslutat att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Den 1 juli 2018 trädde en ny bestämmelse i kraft i den svenska migrationslag­stiftningen, som under vissa förutsättningar medger att uppehållstillstånd får beviljas för studier på gymnasial nivå. Enligt bestämmelsen kan uppehållstillstånd beviljas till den som saknar skyddsskäl eller annan grund för uppehållstillstånd (16 f § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige).

I bestämmelsen återfinns bland annat ett lägre beviskrav för identitet än vad som normalt får anses gälla på migrationsrättens område. Sedan lagen trädde i kraft har frågan om det sänkta beviskravet står i överensstämmelse med såväl EU-rätten som svensk grundlag (regeringsformen) behandlats och bedömts på olika sätt mellan och inom migrationsdomstolarna i Malmö, Stockholm och Luleå.

Bestämmelsen kan komma att tillämpas vid uppehållstillståndsprövningen i en mycket stor mängd öppna mål i migrationsdomstolarna. Med hänsyn till det oklara rättsläget har Migrationsdomstolen i Göteborg därför beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen rörande frågan om det sänkta beviskravet är förenligt med EU-rätten.

Senast ändrad: 2018-07-31

För mer information kontakta:

Anders Hagsgård
Lagman
070-573 22 60

Johan Sanner
Chefsrådman
070-186 61 72

Fakta:

Förhandsavgörande

Systemet med förhandsavgörande innebär att nationella domstolar kan ställa frågor till EU-domstolen om hur EU-rätten ska tolkas och få ett bindande svar från EU-domstolen.