JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslutet att stänga Röhsska museet under en längre period står fast

[2018-03-01] Förvaltningsrätten i Göteborg

Förvaltningsrätten anser inte att klaganden har visat att beslutet att stänga Röhsska museet under tiden den 26 februari 2017–1 juni 2018 var olagligt. Beslutet står därför fast.

En kommunmedlem överklagade Kulturnämnden i Göteborgs kommuns beslut att stänga Röhsska museet under en period om drygt 15 månader på grund av bl.a. arbetsmiljöproblem. Kommunmedlemmen menade att kulturnämnden inte hade rätt att fatta beslutet, eftersom skattebetalarna under lång tid inte skulle kunna besöka museet.

Ett beslut som det aktuella får endast överklagas genom laglighetsprövning. Vid en sådan får domstolen inte pröva om beslutet är lämpligt. Prövningen omfattar endast frågan om beslutet är lagligt. Förvaltningsrätten har vid sin prövning kommit fram till att kulturnämnden har haft rätt att fatta det överklagade beslutet. Överklagandet avslås därför.

"Kulturnämnden har arbetsmiljöansvaret för de anställda och har därför normalt rätt att stänga museet av arbetsmiljöskäl. Eftersom stängningsperioden är så lång, måste emellertid även andra faktorer än arbetsmiljöansvaret beaktas. Även när andra faktorer beaktas, så som t.ex. kommunens storlek och övrigt kulturellt utbud i kommunen, anser förvaltningsrätten att kulturnämnden hade möjlighet att fatta beslutet om stängning under den aktuella perioden", säger rådmannen Karin Hartmann.


Bifogade filer:

13172-16


Senast ändrad: 2018-03-01

För mer information kontakta:

Karin Hartmann
Rådman
031-732 70 13 Tillgänglig på telefon kl 14:00-15:00 den 1 mars

Målnummer:

13172-16

Fakta:

En kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövat genom att överklaga det hos förvaltningsrätten, som då gör en laglighetsprövning. Den som klagar ska visa något av följande:

  • att beslutet inte har kommit till på lagligt sätt,
  • att beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  • att det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • att beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan inte ta hänsyn till andra omständigheter än dessa. Rätten får heller inte pröva det överklagade beslutets lämplighet.