JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om Förvaltningsrätten i Göteborg

Förvaltningsrätten i Göteborg är en allmän förvaltningsdomstol. Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Vid Förvaltningsrätten i Göteborg finns en av landets fyra migrationsdomstolar.

Till förvaltningsrätten, som är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna, överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Vilka typer av mål?

I förvaltningsrätten förekommer omkring 500 olika typer av mål.
Allra vanligast i Förvaltningsrätten i Göteborg är mål enligt socialtjänstlagen, socialförsäkringsmål, skattemål samt utlänningsmål. Till de vanligare hör även mål som handlar om psykiatrisk tvångsvård, tvångsvård av ungdomar och tvångsvård av missbrukare.

Vem arbetar här?

I förvaltningsrätten arbetar ordinarie domare med titlarna lagman, som är domstolens chef, chefsrådmän och rådmän. De utses alla av regeringen. Här arbetar också assessorer, fiskaler, föredragande jurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal.

Till detta kommer nämndemän, som är knutna till förvaltningsrätten och medverkar i den dömande verksamheten. De är inte utbildade jurister utan lekmän och utses för Förvaltningsrätten i Göteborg av Västra Götalandsregionens regionfullmäktige. Nämndemän kommer till förvaltningsrätten endast i samband med muntlig förhandling eller föredragning av mål.

Skriftlig handläggning och ibland muntlig förhandling

Handläggning av mål i förvaltningsrätten är som regel skriftlig, men domstolen kan besluta om att en muntlig förhandling ska hållas när det anses vara till fördel för utredningen eller om det leder till ett snabbt avgörande i målet. Muntlig förhandling kan också begäras av parterna. I vissa typer av mål ska alltid muntlig förhandling hållas om en part begär det.

Vem dömer?

I de flesta mål är det en juristdomare och tre nämndemän som tillsammans beslutar dom. Vissa mål kan också avgöras utan nämndemän av en ensam juristdomare.        

Om att överklaga förvaltningsrättens beslut

Förvaltningsrättens avgöranden kan du överklaga till kammarrätten. Inom Kammarrätten i Stockholm finns Migrationsöverdomstolen som överprövar utlännings- och medborgarskapsmål och är sista instans i dessa mål. Vill du överklaga ett beslut kan du använda vår blankett för överklagan av förvaltningsrättens beslut.
Senast ändrad: 2016-10-31

Förvaltningsrätten i Göteborg leds av lagmannen Anders Hagsgård.